معرفی

مشخصات فردی

سیدهاشم پورآذرسا

نام - نام خانوادگی : سیدهاشم   پورآذرسا

پست الکترونیکی : h_pourazarsa@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حسابداری

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : مربی

پایه : 12

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-06-01

سیدهاشم پورآذرسا
سیدهاشم پورآذرسا

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^